GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlanma Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,

Ebruli Turizm kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte olup, kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasını temel prensip olarak benimsemiştir.

Aşağıda paylaşmakta olduğumuz metin, ”Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması” ile ilgili olarak sizi bilgilendirmeyi ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri, “Kişisel Verilerinizin” elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesine dair işlemleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki açıklama metni kapsamında;

 “Ebruli Turizm”, Ebruli Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin belirtilmesi için kullanılmakta;
 “site”, “web sitesi” ifadeleri https:// www.ebruliturizm.com.tr ile www.ebruliturizm.com adreslerindeki web sitelerimizi;
 “Kullanıcı” terimi, siteyi ziyaret eden, inceleyen, ön rezervasyon formunu dolduran, elektronik bülten için üyelik girişi yapan gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır.

Ebrulitur Turizm Seyahat Acentası (Türsab A 3838), 14/09/72 Tarih 1618 sayılı kanun ve 03 Haziran 2018 tarihli 30440 sayılı resmi gazetede ilan edilen Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, 14.01.2015 (29236) ve 15.05.2020 Tarihinde yapılan değişiklik ile 31128 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca Türkiye içerisinde ve başka ülkelere turlar düzenlemekte, seyahat programları oluşturmakta, seminer, kongre vb. organizasyonları yapmaktadır.

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Ebruli Turizm’in sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır.

Web sitesini kullandığınızda ve/veya faaliyetlerimize kayıt yaptırdığınızda, 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Ebruli Turizm tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz, mevzuat ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz; mevzuat gereğince, seyahat hizmetleri ile ilgili olarak; “Kullanıcı” nın adı ve soyadı, vatandaşlık ve kimlik bilgileri, pasaport detayları, adresi, telefon numaraları, vergi numarası, banka hesap bilgileri, tapu vb varlık bilgileri, meslek ve istihdama ait bilgiler, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgiler ile ilgili ülkenin ve/veya mevzuatın talep edebileceği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgilerinin “Kişisel Veriler” olarak işlenmesi; tur rezervasyonu, fatura tanzimi, uçak, gemi, tren vb biletleri alımı, vize müracaatı, otel rezervasyonları, satış sözleşmesinin akdedilmesi, seyahat sigortası, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla ilgili yerlere ve yasal sınırlamalar çerçevesinde üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Ebruli Turizm’e ait arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Ebruli Turizm’den hizmet satın alan, siteye giriş yapan, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya bağlanan tüm Kullanıcılar aşağıdaki şartları ve kurallara uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Esasen tüm kullanıcılar kişisel nitelikte verilere gerek olmaksızın siteyi ziyaret edip hizmetleri inceleyebilirler.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yasal sınırlamalar çerçevesinde üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

 Türsab
 İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,
 Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 Mahkemeler
 Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
 Yetkili temsilci ve acenteler,
 Sigorta şirketleri
 Havayolları, oteller, kiralama şirketleri,
 Ebruli Turizm tarafından sunulan hizmetlerin ifasını teminen anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız
 Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları dâhil, seyahat hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Ebruli Turizm’e iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşbu uygulamalar, periyodik olarak güncellenmektedir. Yukarıdaki açıklamalara esas teşkil eden kanunun resmi gazetede yayınlanarak güncellenmesi durumunda, değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

EBRULİ TURİZM TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 37/3 25220 Alsancak, Konak – İzmir
Tel: 232 4640718 – 463 60 43
E-mail: ebrulitur@ebruliturizm.com.tr
Web sitesi: https://www.ebruliturizm.com.tr

error: Content is protected !!