Prof. Dr. Ali İhsan Yitik

1962 yylynda Denizli-Tavas'ta dünyaya gelen Ali İhsan Yitik, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden l985'te mezun oldu. Ocak-1986'da D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi Anabilim Daly Araştyrma Görevlisi olarak göreve başlady. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Mayıs-1992'de, "Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancyyla İlişkisi" konulu doktora çalışmasını tamamladı. Bu arada 1987-1988 ve 1992-1993 Öğretim yıllarında sırasıyla Hindistan Banaras Hindu ve Visva Bharati Üniversitelerinde iki yıl Sanskritçe ve Hint Felsefesi kurslarına katıldı. 1997'de Yardımcı Doçent, 2001'de Doçent, 2006'da Profesör oldu. İngilizce, Arapça ve Sanskritçe bilen Ali İhsan Yitik, evli ve üç çocuk babasıdır. Hinduizm, Budizm ve bu dinlerden kaynaklanan yeni dini hareketler konularında yayımlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Kitaplar:
1-       Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi, Ruh ve Madde Yayynları, İstanbul, 1996 (Doktora tezi olarak hazrlanmış bir çalışmadır.)
2-       Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazyları, Tybyan Yay., İzmir 2001 (Telif ve tercüme makalelerden oluşan derleme bir çalışmadır.)
3-       Oruç Üzerine Tartışmalar (el-Furkân beyne't-Tevfîk ve'l-Hyzlân), Yaz. İzmirli İsmail Hakkı (Prof.Dr. Abdülkadir Yener ile birlikte ), Tybyan Yay., İzmir-2003
4-       Dinî Mezhepler; Sosyolojik Bir Araştırma, Yaz. Bryan Wilson, Yz Yayyncylyk, İstanbul-2004. (A. Bülent Ünal ile birlikte hazyrlanmış dinî mezheplerin ortaya çıkışı ve gelişim serüvenlerini sosyolojik açıdan ele alan bir çeviridir.)
5-       Hint Dinleri, Îzmir İlahiyat Vakfı Yay., Yzmir-2005.
 
Makaleler:
 
1 - "Hare Krişna Hareketi" D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi (XIII), Yzmir 2000
2 - "Bhagavat Gita'da Tanry Anlayışı" , Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazıları, s. 83-93 Yzmir-2001
3 - "Swami Vivekananda's Idea of Religious Diversity and Harmony", Parliament of Religions 1993 (11,12,18 and 19 September 1993), Calcutta, India
4- "Yeni Dünya Düzenine Dinî Açıdan Bakış?", Tartışıllan Değerler Açısyndan Türkiye (Sempozyum, 17-18 Haziran 1995), Ankara, 1996, s.33-43
5 - "İzmirli İsmail Hakkı ve Diğer Dinlerde Oruç", İzmirli İsmail Hakkı (Sempozyum, 24-25 Kasım 1995), Ankara 1996, s.215-239
6 - "Hinduizm'in Diğer Dinlere Bakışı" Dinler Tarihi Araştırmaları (Sempozyum: 08-09 Kasym 1996, Ankara), Ankara-1998, s. 129-145
7- "Hinduizm'de Din ve Din Anlayışı: Dharma Kavramı", Dinler Tarihi Araştırmaları II (Sempozyum, 20-21 Kasym 1998-Konya), s.309-319, Ankara-2000
8- "Hz. İbrahim'in İnanç Konusundaki Rasyonel Çabaları", Hz. İbrahim'in İzinde (Uluslararasy Hz.İbrahim Sempozyumu, 13-16 Nisan 2000, Urfa-İstanbul), s.143-162, İstanbul-2001
9- "Hz.Meryem ve Efes Meryem Ana Evi", Fırat Üni.İlâhiyat Fak. Der., Sayy:V, Elazy?-2000, s.55-71.
10- "Yehova Şahitliği'nin Ortaya Çıkışı", Dinler Tarihi Araştırmaları Hristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği (Sempozyum, 09-10 Haziran 2001, Ankara), s.283-297, Ankara-2002.
11- "Hint Dinlerinde Kötülük ve Şeytan", DEÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, (Kış-İlkbahar), Sayy:XVII, İzmir-2003, s.47-62.
12- "Hint Kökenli Dinlerin Türkiye'deki Faaliyetleri", Türkiye'deki Misyonerlik Çalışmaları ( Tartışmalı İlmî Toplantı, 17-18 Nisan, 2004, İstanbul)
13- "Buhara mı Vihara mı? Budizm'in İslâm Dönemi Türk Kültürüne Etkileri" Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi (23-27 Eylül 2002, Mersin)
14- "Dinî Söylemin Değeri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım", Kutlu Doğum Haftası 2004, Sempozyum Din-Kültür ve Çağdaşlık (01-03 Mayys 2004, İzmir)
15- "Islam and Pluralism; Does Qur'an Approve Religious Pluralism?", Religion und Moderne Gesellisschaft in Deutscher und Türkischer Perspective, ein Interkulturelles Symposiom, (01-03 Juli 2004), Frankfurt am Main
16 -"Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancy ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi", Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (24-26 Eylül 1992), Samsun 1992, ss.127-138
17 -"İslâm Dini ve Yeniden Doğuş İnancı", İslâmın Bugünkü Meseleleri, Ed. Çağatay Özdemir, Ağustos 1997, ss.390-403.
 
Katıldığı Yurt Yçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:
 
1.        Türkiye I. Dinler Tarihi Ara?tyrmalary Sempozyumu (24-26 Eylül 1992), Samsun 1992
2.        Parliament of Religions 1993 (11,12,18 and 19 September 1993), Calcutta, India
3.        Tarty?ylan De?erler Açysyndan Türkiye Sempozyumu, 17-18 Haziran 1995, Ankara
4.        Yzmirli Ysmail Hakky Sempozyumu, 24-25 Kasym 1995, Ankara
5.        Dinler Tarihi Ara?tyrmalary I Sempozyumu 08-09 Kasym 1996, Ankara
6.        Türkiye II. Dinler Tarihi Ara?tyrmalary Sempozyumu, Ankara, 08-09 Kasym 1996
7.        Hz. Peygamberin Hayatyndan Davrany? Örnekleri, Milas, 04 Mayys 1997
8.        E?itim Fakülteleri-Uygulama Okulu Y?birli?i Semineri, Buca, 20-22 Mayys 1998
9.        Üniversite Gençli?i ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler Paneli, Yzmir, 29-29 Mayys 1998
10.     Dinler Tarihi Ara?tyrmalary II Sempozyumu, 20-21 Kasym 1998-Konya
11.     Hz. Ysâ'nyn 2000. Do?um Yyldönümü Etkinlikler ve Bu Konudaki Yayynlary Tespit Komisyonu Toplantylary, Yzmir, 15/07/1999-12/05/2000
12.     Turizm ve Din: Türk Turizm Politikasy Üzerine Bir De?erlendirme, Balçova, 15 Eylül 1999
13.     Ege Bölgesinin Hyristiyanlyk Açysyndan Önemi, Buca, 12 Kasym 1999
14.     Yslâm'a Göre Hz.Meryem ve Yslâm'yn Di?er Dinlere Baky?y, Yzmir, 13-15 Aralyk 1999
15.     Hint Kökenli Dinlerin Günümüz Türk Kültüründeki Etkileri, Yzmir, 27-29 Aralyk 1999
16.     Hz. Ybrahim'in Yzinde: Uluslararasy Hz.Ybrahim Sempozyumu, 13-16 Nisan 2000, Urfa-Ystanbul
17.     Uluslararasy Be?erî Bilimler ve Felsefe Tarihi Sempozyumu, 07-09 Haziran 2000 Yzmir
18.     Uluslararasy Avrupa Birli?i ?ûrâsy, 03 Mayys -03 Temmuz 2000 Ystanbul
19.     Uluslar arasy Anadolu Ynançlary Kongresi, 23-28 Ekim 2000, Ürgüp-Nev?ehir
20.     Dinler Tarihi Ara?tyrmalary Hyristiyanlyk Dünü, Bugünü ve Gelece?i Sempozyumu, 09-10 Haziran 2001, Ankara
21.     V. Avrasya Yslam ?urasy, 15-19 Nisan 2002, KKTC
22.     Uluslararasy Türk Dünyasy Ynanç Merkezleri Kongresi, 23-27 Eylül 2002, Mersin
23.     Klasik Yslâm Literatüründe Din Kavramy, 30-30 Kasym 2002, Frankfurt am Main, Almanya
24.     Budizm'in Yslam Sonrasy Türk Dinî Ynancyna Etkileri, 02 Aralyk 2002, Frankfurt am Main, Almanya
25.     Türkiye'deki Misyonerlik Çaly?malary: Tarty?maly Ylmî Toplanty, 17-18 Nisan, 2004, Ystanbul
26.     Kutlu Do?um Haftasy 2004, Sempozyum Din-Kültür ve Ça?da?lyk, 01-03 Mayys 2004, Yzmir
27.     Müslümanlar ve Di?er Din Mensuplary Sempozyumu, 01-02 Kasym 2004, Ankara
28.     "De?i?en Dünyada Yeti?kin E?itimi", 11 Aralyk 2004, Yzmir
29.     Yslam ve Çaly?ma Hayaty Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasym 2005 Yzmir
30.     I. Uluslararasy Türk Dünyasy Kültür Kurultayy, 09-15 Nisan 2006, Çe?me-Yzmir
31.     Türkiyede Uzakdo?u Ynany?lary, 14 Haziran 2007
32.     Sekülerle?me ve Dini Canlanma Sempozyumu, 22-23 Ekim 2007, Ankara
33.     Güncel Dini Meseleler Ysti?are Toplantysy, 16-18 Kasym 2007
34.     Din ve Ynsanyn Sosyal Sorumlulu?u, 20 ?ubat -07 Mart 2008, Hindistan
35.     Hindistan ve Akdeniz Bölgesi, 08-23 Mart 2008, Hindistan
36.     Uluslar arasy Dinlerde Ynsan Algylary (Ymego Dei) Sempozyumu, 14-19 Temmuz 2009, Ytalya,
37.     Dinlerde Oruç Uygulamalry, 28 A?ustos-03 Eylül 2009 Almanya
38.     IV.Din ?urasy, 12 Eylül -16 Ekim 2009, Ankara
39.     "Mysticism in the World Religion" Uluslar arasy Sempozyum, 14-16 ?ubat 2010, Hindistan
40.     "Dinsel ve Kültürel Farklylyklaryn Birarada Ya?amasy, Ystanbul Tecrübesi" Uluslararasy sempozyumu, , 15-16 Nisan   2010

Üzerinde Çalıştığı Konular: Hinduizm, Budizm, Hint kökenli yeni dini hareketler ve Dinler arasy İlişkiler, Biruni'nin "Tahkik-i Ma-lil Hind" isimli eserinin yayına hazırlanması.KURUMSAL HİZMETLER

Hafızalarda iz bırakan, özel, sıra dışı organizasyonlar; İster birkaç kişilik ister binlerce... İncelikli bir hizmetin, çok boyutlu bir performansın hayalini kuruyorsanız, bizi arayın.

DEVAMI

KÜLTÜR TURİZMİ

Europa Nostra; kültür turizminin, insanlar arasındaki kültürel alışverişin, kültürler arası diyaloğun en önemli araçlarından biri olduğunu vurgular.

DEVAMI

YUKARI